Privacycharter

1. Waarom dit privacycharter?

DEHAUT Immobilier hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens ("persoonlijke gegevens"). Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ("privacywet") en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens ("AVG") (hierna gezamenlijk "voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens persoonsgegevens").

Wij willen u informeren over mogelijke verwerkingen van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband. Door onze website te gebruiken of onze diensten te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door DEHAUT Immobilier op de manier beschreven in dit document.

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid om te voldoen aan de verplichtingen die worden voorgeschreven door regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of om het aan te passen aan onze praktijken. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk op onze website worden gecommuniceerd. U kunt op elk moment de laatste versie van ons privacybeleid raadplegen op onze website.

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 30-10-2020.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door DEHAUT Immobilier, wiens contactgegevens als volgt zijn:

DEHAUT onroerend goed

Place Sainte-Anne 14
7780 Comines België

E-mail: +32 56 48 82 23

Telefoon: info@dehautimmobilier.com

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft DEHAUT Immobilier een reeks maatregelen geïmplementeerd om te voldoen aan de vereisten van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

3. Wie zijn de betrokken personen?

Dit Privacy Charter is van toepassing op klanten en potentiële klanten van DEHAUT Immobilier, op contactpersonen van leveranciers van DEHAUT Immobilier, gebruikers van de Personal Space, bezoek aan planningstools en gratis schattingen, bezoekers van onze website en / of DEHAUT Immobilier-pagina's op sociale netwerken. zoals in het algemeen voor iedereen die contact opneemt met DEHAUT Immobilier.

4. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die DEHAUT Immobilier nastreeft. Hieronder worden met name de categorieën gegevens vermeld waarop de verwerking betrekking heeft.

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Verbindingsgegevens (IP-adres enz.)
 • Persoonlijke karaktertrekken
 • Levensgewoonten
 • Huishoudelijke en gezinssamenstelling
 • hobby's en interesses
 • Gerechtelijke gegevens
 • Consumptiegewoonten
 • Onderwijs- en opleidingsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot werkgelegenheid en functie
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Foto's / schieten

5. Wat worden de doelen nagestreefd?

DEHAUT Immobilier verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring van onze website en onze diensten te bieden en beperkt de verwerking van uw persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is voor dit doel. DEHAUT Immobilier verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • Garandeer de goede werking van DEHAUT Immobilier
 • Voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan we zijn onderworpen
 • Volg elk verzoek om informatie en / of inlichtingen op dat aan ons is gericht
 • Zorg voor het beheer van bestanden en relaties met onze klanten en potentiële klanten, inclusief de planning van bezoeken, schattingen en elke activiteit die binnen het kader van onze missie valt
 • Geef u toegang tot uw "Persoonlijke ruimte"
 • Beheer contractuele relaties met onze leveranciers en partners
 • Laat facturering, accountbeheer en incasso toe
 • Garandeer de opvolging van aanvragen
 • Zorg voor de veiligheid en het beheer van de kantoren van DEHAUT Immobilier
 • Bied onze klanten en gebruikers een algemene maar ook persoonlijke service, inclusief het versturen van nuttige informatie, nieuwsbrieven, ondersteuning en het opvolgen van klachten
 • Hiermee kunt u gratis aanvullende diensten aanbieden, zoals het uitlenen van een voertuig, het dematerialiseren van facturen, het schatten van een onroerend goed, enz.
 • De verbetering en beveiliging van het technisch en functioneel beheer van onze website mogelijk maken
 • Reageer op elk legitiem verzoek van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten
 • De gegevens die door DEHAUT Immobilier worden verzameld en verwerkt, kunnen worden verwerkt voor latere doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden die de eerste verzameling rechtvaardigden.

6. Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld om uitsluitend voor interne doeleinden te worden gebruikt.

DEHAUT Immobilier kan in het kader van zijn activiteiten echter een beroep doen op externe dienstverleners (bijvoorbeeld een hosting- en onderhoudsprovider) of extern advies (zoals advocaten, accountants, incassobureaus, enz.).

In het kader van de uitvoering van hun diensten zorgen wij ervoor dat deze externe organisaties slechts beperkte toegang hebben tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken en verplicht zijn deze te verwerken in overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. gegevens.

Deze externe dienstverleners zijn gevestigd op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte. Anders garandeert DEHAUT Immobilier dat gegevensoverdrachten worden uitgevoerd met de juiste garanties zoals vereist door de AVG.

We behouden ons ook het recht voor om uw persoonsgegevens over te dragen op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit bij of krachtens de wet.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

DEHAUT Immobilier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de uitdrukkelijk en eerder gedefinieerde doelstelling (en) waarvoor ze in eerste instantie werden verzameld en zolang de wet dit vereist.

8. We gebruiken ook cookies!

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. We gebruiken cookies om onze bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden en om de navigatie op onze site te vergemakkelijken.

Als u onze website bezoekt, raden wij u aan om uw cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om ze desgewenst via uw browserinstellingen te deactiveren. In dat geval werken sommige functies van onze website mogelijk niet of zijn ze beperkt.

Voor meer details verwijzen we je naar ons Cookiebeleid.

9. Wat zijn mijn rechten?

9.1. Recht op inzage en raadpleging

U hebt het recht om kosteloos een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door DEHAUT Immobilier worden verwerkt en, indien van toepassing, alle beschikbare informatie, in het bijzonder over hun doel, herkomst en bestemming.

9.2. Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens moeten door de gebruiker in zijn persoonlijke ruimte worden gecorrigeerd. U hebt ook het recht om op uw verzoek kosteloos de rectificatie van eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

9.3. Recht op verwijdering (of 'recht om te worden vergeten')

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de vastgestelde doeleinden;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;
 • U heeft uw recht van bezwaar geldig uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.4. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, dat wil zeggen de tijdelijke opschorting van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder in geval van een geschil over de juistheid van uw gegevens , als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als de gegevens nodig zijn in het kader van gerechtelijke procedures of gedurende de tijd die DEHAUT Immobilier nodig heeft om te verifiëren dat u uw recht op verwijdering geldig kunt uitoefenen.

9.5. Recht op verzet

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. DEHAUT Immobilier zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven uw recht van bezwaar.

9.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract en dat 'deze wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden. Op uw verzoek kunnen deze gegevens kosteloos worden overgedragen aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9.7. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking.

10. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen per post naar Place Sainte-Anne, 14-7780 COMINES of per e-mail naar info@dehautimmobilier.com. We reageren zo snel mogelijk, maar niet later dan één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

11. Andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites waarvan de praktijken inzake gegevensbescherming kunnen verschillen. Ons Privacy Charter is alleen van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door DEHAUT Immobilier in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. DEHAUT Immobilier is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

12. Aanspreekpunt

DEHAUT Immobilier staat tot uw beschikking voor al uw vragen en, onder voorbehoud van bewijs van uw identiteit, voor elk verzoek met betrekking tot uw rechten.

Indien u meer informatie wenst, of indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door DEHAUT Immobilier, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be).